Produkttype

Aktuatorer

Andre dele

Batterier

Dæk

Dupsko, plastpropper og hætter

Fendere og fenderhjul

Gasfjedre

Gavlplader

Håndbetjeninger

Håndtag og beskyttere

Hjul

Hydrauliske pumper

Kabler

Kontrolbokse

Mekaniske kabler og wirer

Metaldele

Motorer og gear

Skinner og opsætningsmateriel

Skruer, bolte og befæstelse

Slanger

Speedere og joystick

Strømforsyninger og ladere

Styreprint

Værktøj

Kørestol
×
×

Salgs- og leveringsbetingelser 

1. Anvendelse

I. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, ordrer og leverancer i det omfang, de ikke er fraveget ved anden skriftlig aftale mellem parterne. Betingelserne gælder tillige for montage og teknisk servicearbejde, jf. pkt. 20.

 

2. Tilbud

I. Med mindre andet er anført, er tilbud fremsat af Dansk Plejeteknik A/S gyldige 30 dage fra tilbudsdato. Ved bestilling efter fristens udløb har Dansk Plejeteknik A/S retten til at ændre tilbuddet.

II. Indtil købers accept er kommet frem til Dansk Plejeteknik, er Dansk Plejeteknik berettiget til at indgå aftale med tredjemand vedrørende det tilbudte med den virkning, at tilbuddet over for køber bortfalder. Dansk Plejeteknik skal efter acceptens fremkomst til Dansk Plejeteknik uden ugrundet ophold skriftligt meddele køber, at tilbuddet er bortfaldet.

 

3. Ordrebekræftelse

I. Enhver ordre på leverance er først bindende ved skriftlig bekræftelse af Dansk Plejeteknik A/S.

II. Ordren leveres til bekræftet pris med forbehold for prisstigninger som følge af ændringer i handelsbetingelser, offentlige afgifter, valutakurser, råvareforsyninger og lignende, som ligger uden for Dansk Plejetekniks kontrol.

III. Dansk Plejeteknik A/S forbeholder sig ved ordrens indgåelse ret til at foretage enhver ændring, som skønnes teknisk nødvendig.

IV. Ordren vil blive fabrikeret og leveret ifølge danske standarder og regulativer, med mindre andet er aftalt og udtrykkelig nævnt i ordrebekræftelsen.

 

4. Produktinformation

I. Dansk Plejeteknik A/S har ejendomsretten til tegninger og forslag, og disse må ikke uden Dansk Plejetekniks tilladelse kopieres eller gøres tilgængelige for tredjemand.

II. Ingen handelsagent, forhandler eller distributør er bemyndiget til at foretage ændringer eller tilskrivelser i vores tilbud, og Dansk Plejeteknik A/S tager ikke ansvaret for sådanne ændringer med mindre, der foreligger en skriftlig tilladelse fra Dansk Plejeteknik A/S. Billedmateriale, målskitser og øvrigt indhold i prospekter, produktbeskrivelser, kataloger, cirkulærer etc. er omtrentlige angivelser og uden ansvar.

 

5. Afbestillingsret

I. Køber har ikke en almindelig adgang til at afbestille varer, for hvilke der er afgivet bindende ordre. Ved køb af varer, som skal tilvirkes eller anskaffes specielt til Køberen, skal Køber dog ved skriftlig meddelelse derom kunne pålægge Dansk Plejeteknik at afbryde tilvirkningen eller andre forberedelser til leveringen, medmindre afbrydelsen af tilvirkningen eller forberedelserne vil medføre væsentlig ulempe for Dansk Plejeteknik eller risiko for, at Dansk Plejetekniks tab som følge af afbestilling ikke bliver erstattet. Dansk Plejeteknik har herefter krav på erstatning for sine allerede afholdte omkostninger og påtagne forpligtelser til opfyldelse af aftalen med Køber, med fradrag af opnåede besparelser samt erstatning for den mistede fortjeneste som følge af afbestillingen, opgjort som om aftalen var behørigt opfyldt fra Dansk Plejetekniks side.

 

6. Salgsgenstand

I. Dansk Plejeteknik forbeholder sig ret til uden varsel at ændre i de af Dansk Plejeteknik opgivne data som følge af generel ændring af Dansk Plejetekniks produkter eller i øvrigt af tekniske grunde, såfremt dette ikke forringer salgsgenstanden, hverken generelt eller på noget for Køber væsentligt punkt og i øvrigt kan ske uden ulempe for Køber. Dansk Plejeteknik skal snarest muligt underrette Køber om sådanne eventuelle ændringer i salgsgenstanden i forhold til de data, Køber var bekendt med ved aftalens indgåelse.

II. Har Køber forbeholdt sig ret til efter aftalens indgåelse at angive specifikke krav til salgsgenstanden, og giver Køber ikke specifikation til det aftalte tidspunkt eller, hvis der ikke er angivet nogen frist, inden rimelig tid, efter at Køber har modtaget Dansk Plejetekniks opfordring hertil, kan Dansk Plejeteknik, uden at Køber derved mister andre rettigheder, selv foretage nærmere bestemmelse af egenskaberne i overensstemmelse med de af Købers krav, Dansk Plejeteknik måtte kende. Foretager Dansk Plejeteknik selv nærmere bestemmelse af egenskaberne, må Dansk Plejeteknik underrette Køber herom og fastsætte en rimelig frist, inden for hvilken Køber kan foretage en anden bestemmelse. Har Dansk Plejeteknik ikke udtrykkeligt angivet en frist for Køberens indsigelse mod Dansk Plejetekniks specifikation, er fristen 14 dage. Hvis Køber, efter at have fået en sådan meddelelse, ikke rettidigt foretager anden bestemmelse, er Dansk Plejetekniks bestemmelse bindende.

III. Køber er også uden forbehold derom berettiget til at præcisere eller ændre specifikationer, såfremt det sker i god tid inden leveringstiden. Dansk Plejeteknik er berettiget til at kræve alle deraf følgende ekstraomkostninger betalt af Køber i tillæg til den aftalte købesum. Såfremt ændring af specifikationer påfører Dansk Plejeteknik væsentlig ulempe eller vil forsinke leveringen, kan Dansk Plejeteknik afvise at ændre salgsgenstanden i forhold til det, der oprindeligt var aftalt.

 

7. Levering

I. Levering sker fra Dansk Plejetekniks adresse, uanset om sælger ved egne folk eller ved tredjemand i henhold til særskilt aftale med køber bringer det solgte til køber.

II. Køber er berettiget til at anmode Dansk Plejeteknik om for Købers regning og risiko at træffe aftale med en fragtfører med henblik på at befordre varen til det af Køber opgivne bestemmelsessted. Såfremt sådan anmodning ikke er givet senest 14 dage før aftalt leveringsdag, forbeholder Dansk Plejeteknik sig ret til at udskyde leveringen og kræve de dermed forbundne omkostninger dækket af Køber. Uanset Dansk Plejeteknik på denne måde bistår Køber med at forsende varen, sker der ingen ændring i leveringssted og risikoovergang.

III. Det aftalte leveringstidspunkt er fastsat af Dansk Plejeteknik efter bedste skøn på grundlag af de omstændigheder Dansk Plejeteknik var bekendt med ved aftalens indgåelse. Medmindre andet er aftalt, anses udskydelse af leveringen med indtil to uger fra aftalt leveringsdag som rettidig levering, som ikke giver Køber adgang til at udøve nogen misligholdelsesbeføjelse over for Dansk Plejeteknik.

IV. Leveringstiden regnes fra datoen for Dansk Plejetekniks skriftlige ordrebekræftelse under forudsætning af, at alle tekniske detaljer og formaliteter for ordrens gennemførsel på dette tidspunkt foreligger.

V. Er der aftalt forudbetaling, bekræftet uigenkaldelig remburs eller anden betalingssikkerhed, skal denne være Dansk Plejeteknik A/S i hænde ved indgåelse af ordren. I modsat fald regnes leveringstiden fra det tidspunkt, hvor alle forhold er bragt i orden.

VI. Undlader Køber at modtage leveringsfærdige leverancer på den aftalte dag, er Køber uanset skyld forpligtet til at betale enhver af leveringen betinget betaling, som om leveringen havde fundet sted. Endvidere kan Dansk Plejeteknik A/S ophæve aftalen og af Køber kræve erstatning for økonomiske tab, som er påført Dansk Plejeteknik A/S ved Købers misligholdelse.

 

8. Forsinkelse med leveringen

I. Hvis forsinkelse af levering skyldes force majeure, naturkatastrofer, krig, optøjer, borgerlige uroligheder, regeringsindgreb, ildsvåde, strejke, lockout, eksport- og/eller importforbud, manglende, mangelfulde eller forsinkede leverancer fra underleverandører, mangel på arbejdskraft, brændsel, drivkraft, uheld ved tilvirkning eller afprøvning, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser, valutarestriktioner, mangel på transportmidler eller nogen årsag i øvrigt, som ligger uden for Dansk Plejetekniks kontrol, kan Dansk Plejeteknik A/S ikke drages til økonomisk ansvar overfor Køber. Der ydes ikke erstatning for leveringsforsinkelser, som ikke skyldes Dansk Plejetekniks misligholdelse, og Køber er ikke berettiget til at ophæve handlen af denne grund.

II. Indtræder forsinkelse som følge af et forhold uden for Dansk Plejetekniks kontrol som angivet i pkt. 8.1, udskydes leveringstiden med den tid, hindringen varer, uanset om hindringen indtræder før eller efter den aftalte leveringstid. Såfremt hindringen vedvarer ud over 3 måneder, er enhver af parterne dog berettiget til ansvarsfrit at hæve købet.

III. Indtræder yderligere forsinkelse, som ikke er omfattet af pkt. 8.1 eller 8.2, er Køber dog kun berettiget til at hæve købet, såfremt Dansk Plejeteknik ikke leverer varen inden for den yderligere rimelige frist, som Køber fastsætter, efter at Køber har opnået ret til at påberåbe sig forsinkelsen, eller hvis Dansk Plejeteknik meddeler, at de ikke vil levere varen inden for den således fastsatte frist. Fristen skal være 30 dage, medmindre Køber kan godtgøre, at en kortere frist er rimelig, eller Dansk Plejeteknik kan godtgøre, at fristen skal være længere, for at den kan anses for rimelig. Medmindre Køber har modtaget meddelelse fra Dansk Plejeteknik om, at denne ikke vil opfylde aftalen inden for den fastsatte frist, kan Køber ikke, mens fristen løber, gøre nogen misligholdelsesbeføjelse gældende. Køber mister dog ikke sin ret til at kræve erstatning for forsinkelsen.

IV. Har Dansk Plejeteknik leveret varen, mister Køber adgangen til at hæve købet, medmindre Køber hæver købet inden rimelig tid og senest 8 dage efter, at Køber er blevet bekendt med, at levering har fundet sted.

 

9. Emballage

I. Ved forsendelse emballeres produkterne efter Dansk Plejetekniks skøn, og omkostningerne hertil betales af Køber, såfremt emballage ikke udtrykkeligt er indregnet i prisen.

II. Såfremt Køber i tilstrækkelig god tid før den aftalte leveringsdag har anmodet Dansk Plejeteknik om at foretage en anden eller yderligere emballering, og har meddelt Dansk Plejeteknik tilstrækkelige oplysninger herom, er Dansk Plejeteknik forpligtet til for Købers regning at foretage sådan emballering, medmindre det påfører Dansk Plejeteknik væsentlig ulempe.

III. Forsendelse sker altid på Købers ansvar og risiko, også ved frankolevering, og Køber bærer selv ansvaret for, at fornøden transportforsikring er tegnet, med mindre anden skriftlig aftale foreligger ved ordrens bekræftelse.

 

10. Prisændringer

I. Medmindre anden valuta er udtrykkeligt angivet, er alle priser i danske kroner (DKK) eksklusive moms.

II. Den angivne pris er eksklusiv den i pkt. 9.1. anførte standardemballage. Anden emballage, herunder yderligere transportemballage, er ligeledes for Købers regning, uanset om Dansk Plejeteknik inden aftalens indgåelse har været bekendt med, hvorledes varen skal emballeres eller har påtaget sig emballering. Prisen er eksklusiv alle afgifter og omkostninger, som påløber efter varens levering.

V. Dansk Plejeteknik forbeholder sig ret til at ændre prisen, såfremt der efter Dansk Plejetekniks endelige tilbud/accept, men inden betalingstidspunktet, pålægges Dansk Plejeteknik dokumenterede nye eller forøgede omkostninger som følge af ændringer handelsbetingelser, offentlige afgifter, valutakurser, råvareforsyninger, told, skatter, afgifter m.v. herunder afgifter til transport-, terminal- eller havnemyndigheder; m.v., i det omfang sådanne meromkostninger kan henføres til den aftalte leverance.

III. Andre omkostningsforøgelser end nævnt i pkt. 10.3, herunder almindelig prisstigning, er Dansk Plejetekniks risiko, med mindre omkostningsforøgelsen er en følge af krig eller krigslignende tilstande, som Dansk Plejeteknik ikke kunne forudse eller undgå eller have overvundet den eller dens følger, idet Dansk Plejeteknik da er berettiget til at forlange et pristillæg til kompensation for omkostningsforøgelsen.

 

11. Betaling 

I. Med mindre anden aftale foreligger, såfremt Dansk Plejeteknik A/S forlanger det, skal betalingen sikres gennem bankgaranti eller uigenkaldelig remburs, efter Dansk Plejetekniks valg.

II. Betaling skal ske kontant senest den på fakturaen angivne sidste rettidige betalingsdag.

III. Køberen er ikke berettiget til at tilbageholde betaling pga. eventuelle modkrav, som Dansk Plejeteknik A/S ikke har anerkendt.

IV. Hvis betaling sker efter forfaldsdag, er Dansk Plejeteknik berettiget til at beregne renter af den til enhver tid værende restgæld fra forfaldsdag med Nationalbankens officielt fastsatte udlånsrente plus 7 %.

V. Hvor der foreligger aftale om forudbetaling for ordrer, er rettidig indbetaling af en sådan forudbetaling en forudsætning for, at arbejdet iværksættes. Betales forudbetalingen senere, rykkes leveringstiden tilsvarende. Enhver betaling skal ske direkte til Dansk Plejeteknik A/S, Tingvej 4, DK-4270 Høng.

VI. Såfremt Købers modtagelse af salgsgenstanden forsinkes på grund af forhold, Køber bærer risikoen for, er Køber alligevel forpligtet til at betale købesummen eller foretage andre foranstaltninger til købesummens betaling til aftalt eller forudsat tid.

 

12. Forsinkelse med købesummens betaling

I. Såfremt Køber ikke overholder aftalte betalingsbetingelser eller ikke dokumenterer, at aftalte sikkerhedsstillelser er etableret til aftalt tid, forbeholder Dansk Plejeteknik sig at stille afvikling af handlen i bero for Købers regning, herunder standse varen under forsendelsen og instruere fragtføreren om, at varen ikke må udleveres til Køber, før betalings- og sikkerhedsstillelsesforpligtelserne er opfyldt. Dansk Plejeteknik kan i tilfælde af Købers misligholdelse med disse forpligtelser kræve sikkerhedsstillelse for fremtidige betalinger eller kræve forudbetaling, selv om der tidligere er indrømmet kredit uden sikkerhedsstillelse for sådanne beløb.

II. Dansk Plejeteknik er berettiget til at hæve købet. såfremt Køber ikke opfylder sine forpligtelser i henhold til pkt. 12.1 inden for en rimelig frist, som Dansk Plejeteknik fastsætter, efter at forsinkelsen er indtrådt, eller hvis Køber meddeler, at han ikke vil opfylde sine forpligtelser inden for fristen. Fristen er 8 dage, medmindre Dansk Plejeteknik kan godtgøre, at en kortere frist er rimelig, eller Køber kan godtgøre, at fristen skal være længere, for at den kan anses for rimelig. Medmindre Dansk Plejeteknik har modtaget meddelelse fra Køber om, at denne ikke vil opfylde aftalen inden for fristen, kan Dansk Plejeteknik ikke, mens fristen løber, gøre nogen misligholdelsesbeføjelse gældende. Dansk Plejeteknik mister dog ikke dermed sin ret til at kræve erstatning for forsinkelsen.

III. Har Køber betalt købesummen, mister Dansk Plejeteknik dog sin ret til at hæve købet, medmindre Dansk Plejeteknik hæver købet, før Dansk Plejeteknik er blevet bekendt med, at opfyldelsen er sket. Dansk Plejeteknik mister dog ikke dermed sin ret til at kræve erstatning for forsinkelse.

 

13. Ejendomsret og forsikring

I. De leverede varer forbliver Dansk Plejetekniks ejendom, indtil den fulde købesum med samtlige tillæg og renter er betalt, eller handelsaftalen er opfyldt.

II.Såfremt varen er solgt med henblik på senere at skulle indbygges i eller sammenføjes med andre genstande, omfattes det solgte ikke af ejendomsforbeholdet, når indbygningen eller sammenføjningen har fundet sted.

III. Ved omdannelse eller bearbejdning af det solgte opretholdes ejendomsforbeholdet således, at det omfatter den omdannede eller bearbejdede genstand i et omfang svarende til den værdi, det solgte repræsenterede ved salget.

IV. Køber skal tegne forsikring, som dækker varen, indtil varen ankommer til bestemmelsesstedet eller købesummen er betalt. Dansk Plejeteknik kan forlange at få kopi af forsikringspolicen, inden varen leveres.

 

14. Mangler 

I. Køber skal undersøge varen eller foranledige den undersøgt, så hurtigt og så grundigt, som det efter omstændighederne er muligt. Skal varen afhentes hos Dansk Plejeteknik af Køber selv eller nogen, der handler på hans vegne, skal undersøgelsen foretages ved afhentningen. En fragtfører anses i den forbindelse ikke at handle på Købers vegne, selv om fragtføreren er engageret af Køberen. Mangler, der burde være opdaget ved den umiddelbare undersøgelse, der kan foretages ved afhentningen, eller når varen ankommer til bestemmelsesstedet, kan ikke påberåbes, når der er forløbet mere end otte dage efter det tidspunkt, da en sådan umiddelbar undersøgelse kunne være foretaget.

II. Foreligger mangler, som ikke burde være opdaget ved en undersøgelse som den i pkt. 14.1. nævnte, mister Køber adgangen til at påberåbe sig sådanne mangler såfremt, at han ikke giver skriftlig meddelelse til Dansk Plejeteknik med angivelse af, hvori manglen består, inden rimelig tid efter, at Køber har opdaget eller burde have opdaget denne. Fristen herfor er 14 dage, med mindre Dansk Plejeteknik kan godtgøre, at en kortere frist er rimelig, eller Køber kan godtgøre, at fristen skal være længere, for at den kan anses for rimelig. Køber skal samtidig dermed eller inden en yderligere frist på 14 dage derefter meddele, om han vil hæve købet.

III. Køber mister retten til at påberåbe sig mangler såfremt, at han ikke giver meddelelse til Dansk Plejeteknik inden 6 måneder fra leveringsdagen.

IV. Såfremt Dansk Plejeteknik i anledning af en rettidigt påberåbt mangel har afhjulpet denne, eventuelt ved omlevering eller reparation, løber de ovenfor anførte frister for så vidt angår de mangler, der blev afhjulpet, fra overgivelse af eller aflevering af den mangelfri salgsgenstand til Køber, dog således at den i pkt. 14.2 nævnte frist ikke gælder ud over 1 år fra varens oprindelige leveringsdag.

V. Forandring af eller indgreb i det solgte uden sælgers skriftlige samtykke fritager sælger for enhver forpligtelse.

 

15. Afhjælpningsret

I. Dansk Plejeteknik A/S yder for alle leverancer afhjælpningsret i en periode af tolv på hinanden følgende måneder, regnet fra leveringsdagen forudsat normal brug. Køber er forpligtet til at respektere og anerkende Dansk Plejetekniks afhjælpningsret, som gælder i samme periode. Afhjælpningsretten omfatter afhjælpning af fejl, som skyldes konstruktion, fremstilling eller materiale.

II. Afhjælpningen omfatter ikke tilfælde, hvor mangler skyldes, at leverancen ikke er blevet vedligeholdt og anvendt i fuld overensstemmelse med givne forskrifter, eller at afhjælpningen er udført af andre end de af Dansk Plejeteknik A/S godkendte værksteder, fejlagtig eller uhensigtsmæssig brug, ændringer eller tekniske indgreb foretaget uden Dansk Plejetekniks forudgående skriftlige samtykke eller ekstraordinære påvirkninger, eller hvor der er anvendt ikke-kompatible reservedele eller tilbehør. Det samme gælder mangler ved produkter, som er leveret af Køber eller ved en af denne forlangt konstruktion. Sliddele og forbrugsdele er ikke omfattet af afhjælpningspligten.

III. Såfremt Køber ønsker at reklamere over eventuelle mangler, skal skriftlig reklamation fremsættes straks og senest otte døgn efter, at manglen er konstateret eller burde være konstateret. Mangelfulde dele, der udskiftes, skal stilles til Dansk Plejetekniks disposition. Med mindre andet er aftalt, foregår demontage, al transport og montage af mangelfuldt, repareret og udskiftet materiale for Købers regning og risiko, ligesom eventuelle følgeskader i forbindelse med udskiftning af produktet heller ikke dækkes.

IV. Afhjælpningspligten for leverancen bortfalder ved Købers ejerskifte.

V. Dele af leverancen, som ikke er fremstillet af Dansk Plejeteknik A/S, erstattes kun i samme omfang, som Dansk Plejeteknik A/S opnår erstatning hos underleverandøren.

VI. Efterkommer Dansk Plejeteknik ikke den i pkt. 15.1 anførte opfordring eller meddeler Dansk Plejeteknik, at de ikke vil afhjælpe manglen eller foretage omlevering af varen inden for fristen, kan Køber hæve købet, såfremt manglen må anses for væsentlig. Er manglen ikke væsentlig, kan Køber kræve et forholdsmæssigt afslag i købesummen.

VII. Har Dansk Plejeteknik leveret varen, mister Køber adgangen til at hæve købet, medmindre han hæver købet inden otte dage efter, at han er blevet bekendt med eller burde være blevet bekendt med manglen eller efter udløb af den frist, Køber måtte have fastsat i henhold til pkt. 14.1.

VIII. Medmindre Køber har modtaget meddelelse fra Dansk Plejeteknik om, at denne ikke vil opfylde aftalen inden for fristen, kan Køber ikke, mens fristen løber, gøre nogen misligholdelsesbeføjelse gældende. Køber mister dog ikke dermed sin ret til at kræve erstatning for manglen.

IX. Leverancer til private forbrugere i Danmark er omfattet af Købeloven, hvor dennes minimumskrav i så fald er gældende.

 

16. Reklamationsret

I. Der ydes en reklamationsret på 1 år på nye og renoverede reservedele.

II. Reklamationsretten gælder i 1 år fra Dansk Plejetekniks fakturadato.

III. Reklamationsretten omfatter den eller de reservedele, der er fejlbehæftet. Dansk Plejeteknik er alene ansvarlig for fejl og defekter, som skyldes fabrikations- eller materialefejl. Reklamationsretten omfatter kun fejl og defekter, der er konstateret og anmeldt i perioden inden 1 år.

IV. Ved udbedring af mangler ydes der en 6 måneders reklamationsret – dog minimum 12 måneders reklamationsret fra det oprindelige anskaffelsestidspunkt.

V. En forudsætning for reklamationsdækning er, at hjælpemidlet er vedligeholdt som anvist i servicemanualen eller lignende dokumentationsmateriale. F.eks. skal serviceintervaller være overholdt. Sammen med indsendelse af den fejlbehæftede reservedel skal samtlige fakturaer i sagen medsendes. Reklamation skal sendes til Dansk Plejeteknik A/S, Tingvej 4, DK-4270 Høng eller til support@danskplejeteknik.dk. Reklamation skal ske snarest efter konstatering af fejlen/defekten. Dansk Plejetekniks almindelige betingelser for reklamationsret/mangler er ligeledes gældende i reklamation jævnfør pkt. 14 og 15.

VI. Reklamationen dækker ikke naturlig/almindelig slitage og ælde samt forbrugsvarer og værktøj anvendt ved montage. Reklamation omfatter ikke fejl eller skader opstået direkte eller indirekte som følge af fejlmontage, fejlbetjening, fejlagtig til- eller frakobling, mislighold, overlast, skødesløs behandling, mangelfuld vedligeholdelse, forkerte smøremidler mv. eller ydre påvirkninger, herunder hærværk.

VI.

 

17. Returvarer

I. Skulle der mod al forventning være sket en fejl ved din ordre, kontaktes Dansk Plejeteknik inden varerne sendes retur. Er produktet ikke mangelfuldt, har køber ingen almindelig returret medmindre det er aftalt særskilt.

II. Returvarer skal have ordre nr. og eventuel forklarende besked vedlagt pakken således, at Dansk Plejeteknik kan behandle returneringen hurtigst muligt.

III. Returvarer til Dansk Plejeteknik A/S skal være ubeskadiget og forsvarligt pakket. Reklamationsbehandling forudsætter, at returvarerne er modtaget ubeskadiget. Er returvarerne beskadiget ved ankomst hos Dansk Plejeteknik A/S, hæfter kunden for det fulde beløb af varerne.

IV. I de tilfælde, hvor køber er berettiget til at ophæve handlen, eller såfremt det solgte returneres til sælger med henblik på ombytning eller afhjælpning af mangler, skal det solgte fremsendes til sælger i original emballage og for købers regning og risiko. I det omfang sælger påføres forsendelsesomkostninger m.v., er sælger berettiget til at kræve disse refunderet af Dansk Plejeteknik og modregne disse i købers eventuelle krav mod sælger. Efter afsluttet reparation eller ved ombytning er køber forpligtet til for egen regning og risiko at afhente den reparerede eller ombyttede genstand hos sælger.

V. Varer med ændrede specifikationer i forhold til standardvarer, er underlagt begrænset returret og afhænger af den individuelle sag. På særlige bestillingsvarer, herunder skaffevarer, vil der som udgangspunkt være begrænset returret, og kunden afholder alle omkostninger til fragt ved returnering.

 

18. Produktansvar

I. Et erstatningskrav overfor Dansk Plejeteknik kan ikke overstige fakturabeløbet for den solgte genstand.

II. Dansk Plejeteknik A/S kan alene drages til ansvar for personskade, der er forvoldt af et af Dansk Plejeteknik A/S produceret eller leveret produkt, hvis skaden bevisligt skyldes fejl eller forsømmelse begået af Dansk Plejeteknik A/S eller anden, som Dansk Plejeteknik A/S har ansvaret for, under produktion af produktet op til en maksimalsum på 10.000.000 DKK. Dansk Plejeteknik A/S er dog ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, mens leverancen er i Købers besiddelse, samt skade på produkter, der er fremstillet af Køber, eller på produkter, hvori disse indgår. Det samme gælder skader opstået i forbindelse med en begivenhed nævnt i pkt. 7. Levering.

III. Uanset det i pkt. 18.2 anførte kan Dansk Plejeteknik dog ikke gøres ansvarlig for skade på ting bestemt for erhvervsmæssig anvendelse, ligesom Dansk Plejeteknik under ingen omstændigheder kan gøres ansvarlig for Købers eller tredjemands driftstab, avancetab, følgeskader eller indirekte tab som følge af, at den leverede salgsgenstand var defekt.

IV. Produktansvaret gælder ikke efter 6 måneder fra skaden er sket, eller for skader, der er forvoldt mere end 1 år efter leveringsdatoen.

I. Har Køber ved forsømmelse medvirket ved produktskadens indtræden eller undladt at træffe rimelige foranstaltninger til begrænsning af skadens udbredelse, kan Dansk Plejeteknik dog kræve, at Køber betaler en i forhold til hans adfærd passende del af erstatningen.

V. I tilfælde af retsskridt mod Dansk Plejeteknik eller Køber med krav om erstatning begrundet i reglerne om produktansvar forpligter begge parter sig til på forlangende af den anden part at lade sig inddrage i en verserende retssag mod den ene part. Det indbyrdes forhold mellem Dansk Plejeteknik og Køber skal dog afgøres ved voldgift i medfør af pkt. 23 neden for.

VI. I det omfang Dansk Plejeteknik A/S måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er Køber forpligtet til at holde Dansk Plejeteknik A/S skadesløs i samme udstrækning, som Dansk Plejetekniks ansvar er begrænset efter de foregående punkter.

II.

 

19. Ansvarsbegrænsning 

I. Et erstatningskrav overfor sælger kan ikke overstige fakturabeløbet for den solgte genstand.

II. Der foreligger omstændigheder, som udelukker krav på erstatning, og som udskyder leveringstiden og/eller betalingstiden, såfremt ikke-opfyldelsen skyldes en hindring uden for den pågældende parts kontrol, som han på tidspunktet for aftalens indgåelse ikke med rimelighed kunne forventes at have taget i betragtning eller at have undgået, ligesom han ikke med rimelighed burde have overvundet hindringen eller dens følger.

III. Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed for Dansk Plejeteknik, såfremt de forhindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimelig byrdefuld: Arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herrer over, såsom brand, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder. Omstændigheder som nævnt, der var indtruffet inden tilbuddets afgivelse/aftalens indgåelse, medfører kun ansvarsfrihed, såfremt deres indflydelse på aftalens opfyldelse ikke kunne forudses på dette tidspunkt.

IV. Det påhviler sælger uden ugrundet ophold skriftligt at underrette køber, dersom der indtræffer omstændigheder som nævnt i pkt.12.3.Dansk Plejeteknik hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab i anledning at aftalen, herunder indirekte tab, der opstår som følge af forsinkelse eller mangler ved det solgte.

 

20. Montage og servicearbejde

I. Alle leverancer er ekskl. teknisk service og montage, med mindre anden skriftlig aftale foreligger. Teknisk service eller montagearbejder udføres af Dansk Plejetekniks teknikere i overensstemmelse med de aftalte betingelser. Anbringelse af dele og montage af disse sker for Købers risiko, hvorfor Køber altid selv må sørge for at indhente de nødvendige tilladelser og godkendelser fra såvel bygningsmyndigheder som fabrikstilsynet eller andre vedkommende myndigheder. Det er Købers pligt at indhente sådanne tilladelser og godkendelser.

II. Udgifter til bygningsarbejder, herunder ændringer og forstærkninger, som før eller efter produktets levering og montage måtte vise sig nødvendige, påhviler Køber. Opgivne priser for servicearbejder er afgivet efter bedste skøn på basis af foreliggende oplysninger og er at betragte som overslagspriser, med mindre andet er skriftlig aftalt. Det er en forudsætning for Dansk Plejetekniks rettidige udførelse af servicearbejder, at Køber sikrer fri og uhindret adgang til arbejdsstedet. Dansk Plejetekniks ansvar for mangler omfatter i forbindelse med montage- og servicearbejder udelukkende de af Dansk Plejeteknik A/S leverede reservedele og/eller de af Dansk Plejeteknik A/S udførte reparationer, ændringer mv.

 

21. Tilkald

I. Ved tilkald af servicetekniker faktureres teknikertid, kørsel og kilometer samt reservedele og andre udgifter som opgaveløsningen måtte kræve.

 

22. Særlige betingelser

I. Når ovennævnte bestemmelser ikke er fuldt oplysende i pkt. 19 og 20, henviser Dansk Plejeteknik A/S til Almindelige Leveringsbetingelser AB92. Ved eventuelle uoverensstemmelser mellem “AB92” og nærværende salgs- og leveringsbetingelser skal nærværende salgs- og leveringsbetingelser have forrang.

 

23. Voldgiftsparagraf

I. Tvister mellem parterne, der opstår i tilknytning til nærværende aftale, skal endeligt afgøres ved voldgift af en af Det Danske Voldgiftsinstitut etableret voldgiftsret. Tvisten afgøres i overensstemmelse med gældende dansk ret og i henhold til de for voldgiftsrettens gældende regler. 

Step 1 of 2
Step 1 of 2

Log ind

Ansøg om konto

Få en konto hos Dansk Plejeteknik og få adgang til

– At bestille reservedle

– Tilgå servicedata

– Følg dine reparationer